„Snažím sa pôsobiť na uvedomenie ľudí. Chcem im otvoriť oči, ukázať, že politika má občanom pomáhať a nie strpčovať im život. Lebo každá voľba sa premieta aj do ich existencie.“


Moja vízia Slovenska

Slovensko – ako ho vidím v budúcnosti:

 • Slovensko je politicky suverénna, nezávislá krajina s dobrými susedskými vzťahmi.
 • Slovensko znižuje potravinovú a energetickú závislosť od dovozu.
 • Slovensko je plné slobodných, rovnoprávnych a vo svojej autenticite rozvíjajúcich sa ľudí.
 • Kto na Slovensku pracuje, snaží sa, pomáha a koná dobro voči ostatným, ten žije slušne a požíva zaslúžené hodnoty a odmeny.
 • Na Slovensku sa dospelí a deti učia po celý život to, čo ich napĺňa pravým zmyslom, radosťou, pokojom a šťastím, úžitkom pre ostatných.
 • Na Slovensku ľudia v rovnováhe pestujú svoje fyzické a duševné zdravie, zosúlaďujú svoje bytie s odvekými prírodnými zákonmi.
 • Slovensko chráni svoju prírodu, jej krásy, zachováva odveké tradície svojich predkov na prospech celého spoločenstva.
 • Slovensko chráni svoju zem, zušľachťuje a harmonicky ju využíva pre nekoristnícke, nezištné, avšak bytostné potreby.
 • Slovensko podporuje zdravý a sebestačný vidiek. Ten je jedným z podstatných pilierov rozvoja hospodárstva.
 • Slovensko podporuje svoj rozvoj v súlade s rozvojom sebestačného jednotlivca vo formách malého a stredného podnikania, samozamestnania.
 • Na Slovensku ľudia k sebe prechovávajú vzájomný rešpekt a úctu, sú spolupatriční. V starobe nik neostane odvrhnutý a sám.
 • Písané a odveké práva a zákony sa dodržiavajú, ľudia žijú a konajú podľa princípov dobra, spravodlivosti a pravdy. Tieto hodnoty nie sú iba ideály, ale prirodzená a nevyhnutná súčasť ich každodenného bytia a žitia.

  Presadzujem:

 • zasadenie sa proti korupcii a vyčistenie politickej scény od obchodov a politických kalkulov
 • presadzovanie priamej účasti občanov v rozhodovacích procesoch, zvýšenie účasti ľudí na správe veci verejných, pomoc pri eliminácii straníckeho princípu
 • zvýšenie objektivity vysielania verejnoprávnych médií
 • podpora tvorby a rozvojových impulzov, podpora malého a stredného podnikania
 • zasadenie sa o podporu a oživenie vidieku
 • zasadenie sa o potravinovú a energetickú nezávislosť a samostatnosť Slovenska
 • vyhodnocovanie výhod členstva SR v EÚ a NATO
 • ochrana pred nárastom a posilňovaním totalitnej a autokratívnej moci
 • posilnenie verejnej diskusie a dialógu

 

Helena Mezenská